Informace o zpracování osobních údajů pro klienty a dodavatele

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)


Společnost ABS Jets, a. s., jakožto správce údajů, (dále jen „ABS Jets“) poskytuje svým klientům a dodavatelům, kteří jsou fyzickými osobami, tj. subjektům údajů, (dále jen „klient/dodavatel“) informace o zpracování osobních údajů, které mu byly poskytnuty při plnění smluvního vztahu:

1. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů: ABS Jets, a. s.
Kontaktní osoba: Kateřina Ruthová / Manager GDPR
Tel.: +420 733 788 733
E-mail: katerina.ruthova@absjets.com

2. Účel zpracování

ABS Jets bude zpracovávat osobní údaje klienta nebo dodavatele pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti letectví, včetně souvisejících činností.

3. Právní základ

Pro účely nepřímého marketingu a pro účely vytvoření kopie osobních dokladů je však zapotřebí vyžádat souhlas klienta/dodavatele, jakožto subjektu údajů.

4. Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou být společností ABS Jets poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, spolupracujícím poskytovatelům leteckých služeb, jejichž konkrétní kategorie mohou být klientům/dodavatelům sděleny na jejich vyžádání.

5. Další příjemci

ABS Jets může z důvodu oprávněného zájmu či z důvodu plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje dalším pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie mohou být klientům/dodavatelům sděleny na jejich vyžádání.

Z důvodu potřebného přenosu dat v rámci plnění smlouvy související s mezinárodní přepravou či plnění souvisejících právních předpisů, jsou osobní údaje přenášeny i do třetích zemí mimo EU.

6. Další třetí strany

ABS Jets poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni k jejich zpracování.

7. Jiné účely zpracování

ABS Jets může použít poskytnuté osobní údaje za účelem plnění smluv, pro obchodní účely, v rámci přímého marketingu, v rámci oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu klienta/dodavatele pro účely nepřímého marketingu a/nebo pro účely vytvoření kopie osobních dokladů.

8. Doba uložení osobních údajů

ABS Jets uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely či evidence v interním systému společnosti.

9. Automatizované zpracování osobních údajů

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

10. Práva klienta/dodavatele, jakožto subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům – klient/dodavatel má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, ABS Jets je povinna na jeho vyžádání poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – klient/dodavatel má právo na to, aby ABS Jets bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – klient/dodavatel má právo na to, aby ABS Jets bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

Subjekt údajů má právo požádat o vymazání z databáze prostřednictvím e-mailové adresy info@absjets.com.

Právo na omezení zpracování – klient/dodavatel má právo na to, aby ABS Jets v odůvodněných případech omezila zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – klient/dodavatel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – klient/dodavatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – klient/dodavatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – klient/dodavatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

11. Povinnost klienta/dodavatele k poskytnutí osobních údajů

Klient/dodavatel je povinen poskytnout ABS Jets osobní údaje ze zákonných důvodů nebo plynoucí z obchodní smlouvy, v opačném případě by bylo znemožněno plnění práv a povinností z obchodního vztahu.

12. Další ustanovení

Pokud klient/dodavatel neposkytne ABS Jets souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře s ABS Jets obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.

ABS Jets

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.