Průvodce plánování letu

Jakým způsobem zajistit let na náročné letiště?

Příprava letu na operačně náročné letiště je vždy složitá. Ať už zvláštnost letiště tkví v jeho poloze, charakteristikách vzletové a přistávací dráhy, přítomnosti okolních překážek nebo v komplikovaném přistávacím povolení, je třeba přípravě věnovat více času a nepodcenit ji.

V ABS Jets se často setkáváme s požadavky našich zákazníků na lety do méně frekventovaných či exotických destinací. Za několikahodinovou (ale i několikadenní) prací se skrývá zdánlivě nevinný dotaz typu – rádi bychom tam a tam, jak by to šlo uskutečnit? – který spustí kolotoč hledání, psaní, volání a řešení. Dispečer musí v první řadě získat obecné povědomí o plánované destinaci, tzn., v jaké oblasti se nachází, zda je daná lokalita bezpečná, jaké jsou podmínky vstupu do země apod. Souběžně s tím sbírá informace o letišti – jak letiště vypadá a jaké poskytuje služby, zda je řízené, vydává počasí, disponuje palivem, zda umožňuje celní odbavení atd. Letiště mohou požadovat specifický simulátorový nebo teoretický výcvik, někdy dokonce reálné seznámení se s letištěm na místě. Po zjištění všech podrobností nesmí chybět komunikace s letící posádkou, při které jsou často identifikována další omezení.

Let na náročné letiště je výzvou jak pro piloty, tak pro dispečery našeho OCC. Naší snahou je zabezpečit každý let tak, aby se posádka mohla soustředit jen na samotné provedení letu a vše ostatní bylo zajištěno. V Evropě se setkáváme s plánováním na letiště, jako jsou Funchal na Madeiře nebo Gibraltar. I přes relativní vysokou četnost letů je i zde třeba dbát zvýšené pozornosti. „Zážitkem“ pro všechny zúčastněné je pak plánování dálkových destinací jakými jsou Cuzco v Peru, Lukla v Nepálu nebo třeba Galapágy v Ekvádoru.

Jak pracovat s neobvyklým typem letadla?

I když většina letadel, se kterými přijde OCC do styku, spadají do kategorie moderních a rozšířených typů, často se stane, že vznikne požadavek na podporu méně frekventovaného stroje. Může se jednat jak o stará letadla vyrobená pouze v několika málo exemplářích, tak i o prototypy. Úskalím bývá nedostatečná informace o výkonových charakteristikách nebo chybějící vybavení a certifikace. Pokud se jedná o malá letadla, hraje velkou roli i samotný dolet stroje. Náš plánovací software obsahuje profily běžných typů letadel vyskytujících se po celém světě. I tak ale občas nastane situace, kdy je třeba pracovat s letadlem, které v databázi není. Pokud je výkonová dokumentace letadla poskytnuta jeho výrobcem, přijdou na řadu naši specialisté na OCC a vytvoří výpočtový profil letadla. Pokud je dostupná dokumentace nedostatečná (např. interpretace dat v grafech nebo v nepoužívaných jednotkách), musí dispečer očekávané hodnoty konzultovat s posádkou, která letadlo dobře zná.

To nastalo i v případě přeletu historického letadla Lockheed Electra 10-A z USA do České republiky, na kterém měl náš tým tu čest participovat. Manuály a data k takovému letounu vypadají značně odlišně, než je dnes běžné. Jsou publikována na psacím stroji, zřetelně jednodušší formou, grafy nejsou a nemohou být zcela přesné. Ani tato výzva náš profesionální tým nezastavila. Křivky jsme co nejpřesněji odečetli a společně s piloty profil připravili tak, aby odpovídal co nejvěrněji skutečnosti. Pak už nic nebránilo naplánování historického přeletu přes Atlantický oceán. Fakt, že šlo o letadlo, které na použitých letištích nikdo nikdy neviděl, byl spíše výhodou. Většina poskytovatelů služeb byla velmi ochotná a vstřícná, protože i pro ně to byl jedinečný letecký zážitek.

Jak úspěšně zvládnout přípravu dodávacího letu?

Po stavbě a prodeji letadla probíhá jeho dodávací let k zákazníkovi. Jelikož se jedná o úplně nový stroj, je potřeba zvládnout některé úkony, aby tento přelet byl bezproblémový. Nová letadla nemusejí vždy disponovat všemi potřebnými certifikáty nebo mohou mít operativní omezení, jako je chybějící schválení provozu v RVSM. Někdy jsou dodávací lety velice krátké, např. v rámci jedné země nebo kontinentu, jindy se jedná o několikadenní akci s mnoha technickými mezipřistáními. To je doména hlavně menších letadel. Ať už se jedná o jeden let nového G650 z USA do Číny, nebo několik letů malého Phenomu 100 na cestě z Brazílie přes USA, Kanadu, Grónsko, Island až za novým majitelem v Evropě, je podpora zkušeného týmu při těchto letech k nezaplacení. Samotný operátor má málokdy zkušenost se vzdálenými oblastmi a již při prvním letu musí mít zajištěno velké množství administrativních záležitostí. Práce našeho OCC pak spočívá, kromě samotného plánování, hlavně v komunikaci s leteckými úřady a místními zástupci řízení letového provozu pro vyjednání potřebných výjimek. Let musí být uskutečněn a zároveň nesmí nijak narušovat standardní provoz.

Za několik let existence ABS Jets jsme měli možnost připravit a dodat mnoho desítek letadel jak do naší vlastní flotily, tak i jiným operátorům. Památným dodávacím letem pro nás bylo uvítání nového člena naší rodiny, 100. vyrobeného kusu Embraer Legacy 600. Velice často spolupracujeme přímo s výrobci letadel. Sem spadá kromě brazilského výrobce Embraer i spolupráce s českou továrnou LET Aircraft Industries, která se zabývá výrobou legendárních letounů L410 Turbolet. Tyto letouny jsou speciální svou unikátní možností přistávat v extrémních podmínkách. Důkazem toho je, kromě jiného, i několik dodávacích letů na jedno z nejnebezpečnějších letišť světa – Lukly v Nepálu.

Úskalí a specifika diplomatických letů

Jednou ze specifických skupin letů, se kterými může OCC přijít do styku jsou lety pro diplomatické účely. Jedná se o přepravy vládních činitelů na státní návštěvy, jednání nebo konference. Příprava těchto letů skýtá mnoho jedinečných charakteristik. Na palubě se pohybují vysoce postavení lidé ve velké koncentraci. Ať už let operuje civilní nebo vojenský dopravce, je potřeba myslet na přeletová diplomatická povolení. Ta se na rozdíl od standardních povolení žádají na ambasádách jednotlivých států. Tento proces může zabrat dlouhou dobu. Některé státy umožňují flexibilní plánování, ale ve velké většině případů je nutné dodržet předem vyžádanou trať a vstupní/výstupní body. Neexistuje tedy velký prostor na operační změny, např. z důvodu špatného počasí nebo silného větru. Velký důraz je kladen i na letiště. Kromě technického vybavení je vyžadována i dostupnost bezpečnostních a VIP služeb.

Jedním z našich klientů je prezidentský speciál bázovaný ve Střední Americe. Jednou z cest tohoto letadla byla i návštěva Japonska a Dálného východu. Vzhledem k tomu, že cesta vycházela kvůli nedostatečnému doletu stroje na několik mezipřistání, zvolila delegace rozumnější variantu – doletět speciálem do Los Angeles a dále přímou linkou. Své letadlo chtěli mít nicméně v Japonsku k dispozici.

Úkol byl tedy dostat prázdný speciál do Tokia. U většiny podobných letů plánujeme standardně mezipřistání na letišti v Anchorage (PANC). Kvůli extrémně silnému protivětru by tato varianta přinesla jedno technické mezipřistání navíc. Druhou variantou bylo letiště v Cold Bay (PACD). Pro posádku to bylo zcela neznámé místo, a proto se k této možnosti zpočátku stavěla nedůvěřivě. Našemu týmu se podařilo díky předchozímu kontaktu s centrálou CBP v Anchorage domluvit vyclení na dálku. Posádka se nakonec nechala naším dispečerem přemluvit. Nic nebránilo realizaci přeletu. Oproti očekávání letadlo zůstalo v Cold Bay i přes noc a zpětná vazba byla velice pozitivní. Od té doby je Cold Bay místem, kde toto letadlo přistálo již několikrát. Náš tým potvrdil, že je schopen doporučit našim klientům i velmi neočekávané řešení jejich problému.

Zajištění a koordinace předváděcích letů

Malou, ale velice důležitou sekcí letů jsou předváděcí lety leteckých výrobců. Ty se konají buď přímo na žádost potenciálního nového zákazníka, nebo v rámci leteckých dnů a výstav. Jejich operační zvláštností je to, že velice často začínají a končí na stejném letišti. Snahou výrobců je předvést letadlo a jeho letové vlastnosti v co nejlepším světle. Je žádoucí, aby byl celkový negativní dopad z případných organizačních komplikací na potenciálního kupce letadla co nejmenší. Ne vždy je koordinace takových letů pro OCC jednoduchá. Některá letiště je ani kvůli svému velkému provozu neumožňují, jiná mají specifické podmínky pro jejich vykonání. Například naplánovat předváděcí let na některém z londýnských letišť není úplně snadné vzhledem k extrémnímu vytížení této oblasti.

Velké množství informací je k nalezení v Letecké informační příručce, zároveň ale platí, že je vhodné s letištěm daný let nebo sérii letů konzultovat. Letiště je schopné pomoct s nalezením vhodného času s ohledem na další provoz a zároveň může usnadnit práci při stavbě trasy letu. Náš tým dispečerů má právě s tímto provozem bohaté zkušenosti získané nejenom v Evropě a USA, ale zejména na Dálném východě a v Indii. Zde jsme koordinovali lety včetně povolení, použitých letových hladin a dalších náležitostí na neobvyklá a méně frekventovaná letiště. Často se třeba jednalo o předváděcí akce pro vojenský sektor. Právě z těchto kontaktů a zkušeností čerpáme dodnes.

Zajištění a koordinace technických záletů

Zálet letadel po opravě, zástavbě nových systémů nebo komplexnější revizi je častým požadavkem pro udělení letuschopnosti. Ne vždy je ale jednoduché takový let naplánovat a zkoordinovat s místním řízením letového provozu. Pokud má zálet probíhat na frekventovaném letišti, je předchozí koordinace opravdu nutná. Probírá se plánovaný průběh záletu, včetně očekávané činnosti. Určit vhodné časové okno s ohledem na provozní špičky je také důležité. Výhodou je samozřejmě vědět o chystaném záletu dostatečně brzy a postupně připravovat všechny služby. Také čím více informací ohledně záletu dispečer získá, tím lépe dokáže technický zálet zkoordinovat. Na druhou stranu jsou samozřejmě i případy, kdy požadavek vykonat technický zálet přichází velmi rychle. Dispečer spolu s posádkou jednají o zamýšlených úkonech, vhodné trati (vhodném vzdušném prostoru), letové hladině, potřebném množství paliva a o řadě dalších detailů. Dispečer dále vše koordinuje ať už pomocí podaného letového plánu nebo i telefonicky se střediskem řízení letového provozu. Technické zálety jsou pro nás realitou velice často. Poskytujeme jejich podporu kromě vlastní flotily letadel i pro klienty našeho údržbového centra v Praze (LKPR).

Specifika přípravy kalibračních letů

Kalibrační lety nejsou svým počtem nijak časté, ale plní veledůležitou roli při kalibraci pozemních navigačních a světelných systémů jako jsou např. ILS, VOR, NDB nebo PAPI. Kalibrace se mohou uskutečňovat na samotných letištích nebo na traťových majácích. Vždy se ale jedná o nestandardní činnost z pohledu řízení letového provozu. Posádky kalibrační letů mají zpravidla předem jasně danou práci, kterou mají během následujících dní vykonat. Tyto lety se pohybují v malých výškách a letadlo provádí nestandardní manévry, které by mohly ovlivnit okolní provoz. Správně zkoordinovaná a naplánovaná trať je v tomto případě důležitá. Musí být akceptovatelná i pro složky řízení letového provozu. Naši dispečeři se s kalibračními lety setkávají v rámci spolupráce s kalibrační letkou ŘLP České republiky.

Jak se plánuje cesta kolem světa?

V odvětví business aviation se několikrát do roka potkáváme s požadavkem na zabezpečení cesty kolem světa. Na začátku je potřeba zvážit, jakým směrem zeměkouli obletět. Do rozhodování vstupují především převládající směr větru, typické počasí pro jednotlivé oblasti v danou roční dobu, ale například i biorytmus lidského těla. Všechny lety je pak samozřejmě nutné plánovat také s ohledem na celkovou dobu posádky ve službě tak, aby byl zajištěn její odpočinek před každým letem. Cesta kolem světa je specifická v množství takto získávaných informací většinou ve velmi krátkém časovém horizontu. Pokud se jedná o letadlo s velkým doletem, nepředstavuje její příprava nestandardní situaci. Často se ale jedná o opačný případ, kdy je nutné plánovat řadu mezipřistání. Letadlo je na cestě poměrně dlouhou dobu, a proto je potřeba mít vše připraveno a potvrzeno ještě před odletem. Do hry vstupuje dlouhý seznam potřebných povolení, služby v destinacích, víza pro cestující a posádku, ale i politická situace v dané zemi, náboženské poměry nebo třeba potřebná vakcinace. V našem podání je vždy taková cesta formou projektu. Během příprav je určitě velmi důležitá komunikace mezi operačním střediskem a piloty, kdy se tak obě strany mohou připravit na méně či více obvyklé situace a zajistit tak co nejhladší průběh celé cesty. Kromě dálkových letadel náš operační dispečink pomáhá cesty kolem světa realizovat i v případě menších strojů. Velkým oříškem pro tato letadla bývá přelet Atlantiku a následně Pacifiku. Někdy je posloupnost v opačném směru. Naučili jsme se poznávat sebenehostinnější místa a malé ostrůvky, kde je možné přistát a doplnit palivo. Lokality, jako jsou Azorské ostrovy (LPLA/LPAZ/LPPD), Nome (PAOM), Marshallovy ostrovy (PKMJ) nebo Guam (PGUM) jsou běžnou součástí naší práce.

Dálkové lety s VLJ

Fenomén VLJ výrazným způsobem ovlivnil odvětví business aviation. Tato poměrně malá, ale výkonově pokročilá letadla přišla na trh a stala se běžnou součástí letového provozu. I když se jedná o doletem spíše krátce nebo středně traťová letadla, čas od času se jejich majitelé vydají na dálkový let. Dolet zde hraje opravdu důležitou roli a je vše potřeba důkladně připravit. Při přípravě je zásadní velice citlivě volit trasu letu s ohledem na vybavenost VLJ a následně i záložní letiště. Asi nejvíce památným VLJ byl vůbec první let Embraeru Phenom 100 z Brazílie do Evropy. Bylo to v roce 2009, celkem krátce po jeho uvedení do provozu. Díky dlouholeté vzájemné spolupráci s jeho výrobcem byl náš tým osloven s žádostí o podporu tohoto nádherného letounu. Díky rozsáhlé síti kontaktů jsme si poměrně rychle zjistili specifické požadavky, jaké takový přelet obnáší. Od zajištění nouzového vybavení letadla pro arktické oblasti až po technická specifika a tratě použitelné na přelet bez funkčního HF. Odměnou nám pak byla pochvala za dobře odvedenou práci a především spokojenost zákazníka. Letadlo se i díky nám mohlo poprvé v plné kráse předvést na výstavě EBACE v Ženevě. Od té doby přeletělo Atlantský oceán Phenomů 100 v obou směrech mnoho. Naše OCC podporuje dnes množství klientů operujících VLJ zejména v Severní a Latinské Americe a Evropě.

Možnosti optimalizace letů podle různých kritérií

Samotný proces plánování letu je založen na optimalizaci trati tak, aby co nejlépe vystihovala všechny aktuální podmínky panující pro daný let a naplánovaná trasa byla bezpečná. Způsobů, jakými je možné optimalizovat naplánování letu, existuje několik. Dispečer musí brát v úvahu řadu faktorů, jež mají přímý vliv na proveditelnost daného letu. Jsou jimi např. dolet letadla, jeho vybavení, přelétávané země, předpověď počasí apod. Po zvážení všech získaných informací, které dispečer vyhodnotí (u náročnějších letů hraje roli i jeho zkušenost a komunikace s posádkou), pak navrhne optimální variantu, podle níž by se dal let uskutečnit. Existují operátoři, kteří striktně dbají na spotřebu paliva i veškeré náklady spojené s provozem. Raději poletí pomaleji a na menší letiště, aby snížili náklady. Jiní naopak preferují rychlost. Stále častěji se setkáváme s optimalizací, která bere v potaz komfort cestujících, kteří se například chtějí při dálkovém letu vyspat. V těchto případech dispečer dbá na to, aby se co nejvíce vyhnul předpovídaným turbulencím. Při urgentních letech se potom velice často stává, že je potřeba připravit takovou trasu, která bude obsahovat co nejmenší množství přeletových povolení tak, aby doba přípravy byla co nejkratší a letadlo mohlo odletět téměř okamžitě. Variant naplánování je více a vždy záleží na konkrétním klientovi, posádce, letu i typu letadla, jak bude výsledná trasa vypadat. Pokud naši klienti mají dlouhodobě stanovené preference, umí náš tým každé plánování optimalizovat podle předem domluvených kritérií.

Přelety oceánských oblastí s korporátními letadly

Přelety oceánských oblastí jsou pro naše OCC denním chlebem. Na rozdíl od velkých leteckých dopravců ale tyto lety korporátní letadla vykonávají naprosto nepravidelně a jejich posádky mají s tímto druhem létání menší zkušenosti. Zvláště proto musí být náš tým důsledný a vše připravit do posledního detailu ještě před odletem. Přelety oceánů s sebou nesou určitá specifika a mají pravidla, která je třeba dodržet. Sem lze zahrnout vybavení komunikační (HF, CPDLC) i navigační (LRNS, ADS-B/C), dolet nebo schopnost letu v RVSM prostoru. V dnešní době jsou k dispozici letadla schopná vykonat tyto lety bez mezipřistání. Je samozřejmě jednodušší plánovat přelety oceánů letadel s dlouhým doletem, jako jsou G650, G550, F7X, Global 6000 a podobné. Tato letadla mohou letět ve výškách, které už komerční aerolinky zřídkakdy využívají a které díky své rychlosti nijak nezpomalují tok letadel v OTS. Zároveň nejsou tak náchylná na výkyvy počasí. Pro letadla s menším doletem nebo nedostatečným navigačním vybavením je samozřejmě plánování letů do oceánských oblastí mnohem větší výzvou a vyžaduje pečlivou přípravu včetně výpočtů ETOPS. Naším úkolem je potom tato letadla „vtěsnat“ na oblohu k pravidelným linkám. Při jedné příležitosti musel jeden z našich zákazníků řešit technickou závadu letadla nad Atlantským oceánem. Díky správným ETOPS výpočtům neměl problém doletět na nejbližší traťové letiště na Bermudě (TXKF). Rychlá spolupráce OCC s pilotem i letištním personálem zajistila zachování bezpečnosti a nepříjemná situace byla eliminována.

Výhody 24/7 operační kontroly v nečekaných situacích

Provádění operační kontroly letadel může mít několik forem. Jednou z nich je podpora OCC, tedy služba, kterou nabízí naše společnost. Koncovým uživatelům přináší mnoho výhod. Princip fungování tohoto oddělení je nepřetržité poskytování informací pro současné i budoucí lety a realizace jejich plánování a příprav. Právě status 24/7 je často k nezaplacení. Dispečeři pracují, zatímco posádka letadla spí nebo je zrovna ve vzduchu. Nastane-li neočekávaná situace, jakou může být přeplánování za letu nebo diverze z důvodu špatného počasí, je dispečer z realizací změn oproti posádce vždy napřed. Letadlo je ještě ve vzduchu, ale služby na novém letišti přistání jsou již zajištěny. Pokud existuje návazný let, je hotová letová dokumentace a podán letový plán. Eliminujeme tedy nejenom časovou prodlevu a finanční dopad, ale i nepříjemné situace pro posádky našich klientů a jejich cestující. Dobrým příkladem může být let jednoho z našich klientů z Dillí (VIDP) do Londýna (EGGW) s letadlem Embraer 190. Kvůli nižší přidělené letové hladině a silnému protivětru bylo za letu nutné provést neplánované technické mezipřistání na doplnění paliva. Posádka kontaktovala naše OCC po VHF a to vzhledem k poloze letadla doporučilo nejvhodnější letiště na trase. OCC zajistilo pozemní odbavení letadla, příletový i odletový slot a palivovou cisternu čekající na stojánce, ještě než letadlo zastavilo. Dále připravilo novou dokumentaci a posunulo příletový slot do finální destinace a zajistilo doplnění občerstvení pro posádku. Celé zdržení bylo minimální a za krátkou dobu bylo letadlo opět ve vzduchu.

Jakým způsobem pracovat s letem do složité oblasti?

Složitost oblasti může spočívat v řadě aspektů. Nejčastěji se setkáváme s politicko-bezpečnostními nebo náboženskými riziky v dané oblasti. Je třeba zjistit co možná nejvíce relevantních informací tak, aby bylo vždy dosaženo dostatečné míry bezpečnosti provedení daného letu. V ABS Jets se pravidelně zabýváme hodnocením rizik na přelety a přistání letadel. V potaz bereme nejenom bezpečnost samotnou, ale i případy jako jsou výskyty epidemických chorob. Toto ohodnocení všech států světa je velice dynamické a podléhá aktuálnímu dění. Naši zákazníci mají možnost získat k tomuto hodnocení rizikových států přístup a začlenit je do svého rozhodovacího procesu při realizaci letů. Pokud je nutné do oblasti s vysokým hodnoceným rizikem let přesto realizovat, je žádoucí potenciální nebezpečí co nejvíce eliminovat. To může znamenat nenechávat letadlo v této oblasti stát delší dobu, než je nezbytně nutné pro výstup/nástup cestujících nebo spolupráce s bezpečnostní agenturou.

VIP služba v životě OCC

I když se příprava samotného letu příliš neliší pro různé kategorie letů, pro VIP lety je třeba dbát zvýšeného důrazu na diskrétnost. Naši dispečeři se s tímto mohou ve svém životě setkat také. Dispečer musí zařídit vše tak, aby cestujícímu byly poskytnuty služby na vysoké úrovni, a hlavně aby celý proces od vyzvednutí cestujícího na letišti odletu až po jeho rozloučení se s handlingovým agentem v destinaci byl bezproblémový a rychlý. Slovo VIP v naší profesi neznamená jen objednání VIP salonků na letištích, speciální catering nebo čekající limuzína/helikoptéra, ale také určitý způsob chování a jednání s klienty. Vždy se snažíme vyjít klientovi vstříc v jeho požadavcích. Pokud nelze zrovna zajistit vše přesně podle daného přání, je potřeba najít včas vhodné a akceptovatelné alternativní řešení.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.